(224) Mã Bưu Chính ở Braşov

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Braşov
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực267,3 km²
Dân số198994 (Thêm chi tiết)
Dân số nam94820 (47,6%)
Dân số nữ104174 (52,4%)
Độ tuổi trung bình42,1
Mã Bưu Chính500001, 500002, 500003 (221 thêm nữa)
Mã Vùng268, 368

(224) Mã Bưu Chính ở Braşov, Brașov (hạt)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
500001BraşovBrașov (hạt)276088
500002BraşovBrașov (hạt)276088
500003BraşovBrașov (hạt)276088
500007BraşovBrașov (hạt)276088
500008BraşovBrașov (hạt)276088
500009BraşovBrașov (hạt)276088
500010BraşovBrașov (hạt)276088
500014BraşovBrașov (hạt)276088
500015BraşovBrașov (hạt)276088
500019BraşovBrașov (hạt)276088
500020BraşovBrașov (hạt)276088
500024BraşovBrașov (hạt)276088
500025BraşovBrașov (hạt)276088
500026BraşovBrașov (hạt)276088
500030BraşovBrașov (hạt)276088
500031BraşovBrașov (hạt)276088
500035BraşovBrașov (hạt)276088
500036BraşovBrașov (hạt)276088
500040BraşovBrașov (hạt)276088
500041BraşovBrașov (hạt)276088
500045BraşovBrașov (hạt)276088
500046BraşovBrașov (hạt)276088
500047BraşovBrașov (hạt)276088
500051BraşovBrașov (hạt)276088
500052BraşovBrașov (hạt)276088
500053BraşovBrașov (hạt)276088
500057BraşovBrașov (hạt)276088
500058BraşovBrașov (hạt)276088
500059BraşovBrașov (hạt)276088
500063BraşovBrașov (hạt)276088
500064BraşovBrașov (hạt)276088
500068BraşovBrașov (hạt)276088
500069BraşovBrașov (hạt)276088
500073BraşovBrașov (hạt)276088
500074BraşovBrașov (hạt)276088
500075BraşovBrașov (hạt)276088
500079BraşovBrașov (hạt)276088
500080BraşovBrașov (hạt)276088
500084BraşovBrașov (hạt)276088
500085BraşovBrașov (hạt)276088
500086BraşovBrașov (hạt)276088
500090BraşovBrașov (hạt)276088
500091BraşovBrașov (hạt)276088
500092BraşovBrașov (hạt)276088
500096BraşovBrașov (hạt)276088
500097BraşovBrașov (hạt)276088
500101BraşovBrașov (hạt)276088
500102BraşovBrașov (hạt)276088
500103BraşovBrașov (hạt)276088
500107BraşovBrașov (hạt)276088
500108BraşovBrașov (hạt)276088
500112BraşovBrașov (hạt)276088
500113BraşovBrașov (hạt)276088
500117BraşovBrașov (hạt)276088
500118BraşovBrașov (hạt)276088
500122BraşovBrașov (hạt)276088
500123BraşovBrașov (hạt)276088
500127BraşovBrașov (hạt)276088
500128BraşovBrașov (hạt)276088
500132BraşovBrașov (hạt)276088
500133BraşovBrașov (hạt)276088
500137BraşovBrașov (hạt)276088
500138BraşovBrașov (hạt)276088
500142BraşovBrașov (hạt)276088
500146BraşovBrașov (hạt)276088
500147BraşovBrașov (hạt)276088
500148BraşovBrașov (hạt)276088
500152BraşovBrașov (hạt)276088
500153BraşovBrașov (hạt)276088
500157BraşovBrașov (hạt)276088
500158BraşovBrașov (hạt)276088
500159BraşovBrașov (hạt)276088
500163BraşovBrașov (hạt)276088
500164BraşovBrașov (hạt)276088
500165BraşovBrașov (hạt)276088
500167BraşovBrașov (hạt)276088
500168BraşovBrașov (hạt)276088
500169BraşovBrașov (hạt)276088
500170BraşovBrașov (hạt)276088
500171BraşovBrașov (hạt)276088
500173BraşovBrașov (hạt)276088
500174BraşovBrașov (hạt)276088
500177BraşovBrașov (hạt)276088
500178BraşovBrașov (hạt)276088
500182BraşovBrașov (hạt)276088
500183BraşovBrașov (hạt)276088
500187BraşovBrașov (hạt)276088
500188BraşovBrașov (hạt)276088
500189BraşovBrașov (hạt)276088
500190BraşovBrașov (hạt)276088
500193BraşovBrașov (hạt)276088
500194BraşovBrașov (hạt)276088
500198BraşovBrașov (hạt)276088
500199BraşovBrașov (hạt)276088
500203BraşovBrașov (hạt)276088
500204BraşovBrașov (hạt)276088
500205BraşovBrașov (hạt)276088
500209BraşovBrașov (hạt)276088
500210BraşovBrașov (hạt)276088
500214BraşovBrașov (hạt)276088
500218BraşovBrașov (hạt)276088
500222BraşovBrașov (hạt)276088
500223BraşovBrașov (hạt)276088
500227BraşovBrașov (hạt)276088
500228BraşovBrașov (hạt)276088
500232BraşovBrașov (hạt)276088
500233BraşovBrașov (hạt)276088
500234BraşovBrașov (hạt)276088
500238BraşovBrașov (hạt)276088
500239BraşovBrașov (hạt)276088
500240BraşovBrașov (hạt)276088
500244BraşovBrașov (hạt)276088
500245BraşovBrașov (hạt)276088
500246BraşovBrașov (hạt)276088
500250BraşovBrașov (hạt)276088
500251BraşovBrașov (hạt)276088
500255BraşovBrașov (hạt)276088
500256BraşovBrașov (hạt)276088
500260BraşovBrașov (hạt)276088
500264BraşovBrașov (hạt)276088
500265BraşovBrașov (hạt)276088
500269BraşovBrașov (hạt)276088
500270BraşovBrașov (hạt)276088
500271BraşovBrașov (hạt)276088
500275BraşovBrașov (hạt)276088
500276BraşovBrașov (hạt)276088
500277BraşovBrașov (hạt)276088
500281BraşovBrașov (hạt)276088
500282BraşovBrașov (hạt)276088
500283BraşovBrașov (hạt)276088
500284BraşovBrașov (hạt)276088
500288BraşovBrașov (hạt)276088
500289BraşovBrașov (hạt)276088
500290BraşovBrașov (hạt)276088
500294BraşovBrașov (hạt)276088
500295BraşovBrașov (hạt)276088
500299BraşovBrașov (hạt)276088
500300BraşovBrașov (hạt)276088
500301BraşovBrașov (hạt)276088
500302BraşovBrașov (hạt)276088
500306BraşovBrașov (hạt)276088
500307BraşovBrașov (hạt)276088
500308BraşovBrașov (hạt)276088
500312BraşovBrașov (hạt)276088
500313BraşovBrașov (hạt)276088
500314BraşovBrașov (hạt)276088
500318BraşovBrașov (hạt)276088
500322BraşovBrașov (hạt)276088
500323BraşovBrașov (hạt)276088
500326BraşovBrașov (hạt)276088
500327BraşovBrașov (hạt)276088
500331BraşovBrașov (hạt)276088
500332BraşovBrașov (hạt)276088
500333BraşovBrașov (hạt)276088
500334BraşovBrașov (hạt)276088
500338BraşovBrașov (hạt)276088
500342BraşovBrașov (hạt)276088
500343BraşovBrașov (hạt)276088
500348BraşovBrașov (hạt)276088
500352BraşovBrașov (hạt)276088
500356BraşovBrașov (hạt)276088
500360BraşovBrașov (hạt)276088
500361BraşovBrașov (hạt)276088
500365BraşovBrașov (hạt)276088
500366BraşovBrașov (hạt)276088
500367BraşovBrașov (hạt)276088
500371BraşovBrașov (hạt)276088
500372BraşovBrașov (hạt)276088
500376BraşovBrașov (hạt)276088
500377BraşovBrașov (hạt)276088
500381BraşovBrașov (hạt)276088
500382BraşovBrașov (hạt)276088
500386BraşovBrașov (hạt)276088
500387BraşovBrașov (hạt)276088
500388BraşovBrașov (hạt)276088
500389BraşovBrașov (hạt)276088
500392BraşovBrașov (hạt)276088
500393BraşovBrașov (hạt)276088
500397BraşovBrașov (hạt)276088
500398BraşovBrașov (hạt)276088
500402BraşovBrașov (hạt)276088
500403BraşovBrașov (hạt)276088
500407BraşovBrașov (hạt)276088
500408BraşovBrașov (hạt)276088
500409BraşovBrașov (hạt)276088
500412BraşovBrașov (hạt)276088
500413BraşovBrașov (hạt)276088
500414BraşovBrașov (hạt)276088
500418BraşovBrașov (hạt)276088
500419BraşovBrașov (hạt)276088
500423BraşovBrașov (hạt)276088
500427BraşovBrașov (hạt)276088
500428BraşovBrașov (hạt)276088
500432BraşovBrașov (hạt)276088
500433BraşovBrașov (hạt)276088
500434BraşovBrașov (hạt)276088
500435BraşovBrașov (hạt)276088
500439BraşovBrașov (hạt)276088
500440BraşovBrașov (hạt)276088
500444BraşovBrașov (hạt)276088
500445BraşovBrașov (hạt)276088
500446BraşovBrașov (hạt)276088
500449BraşovBrașov (hạt)276088
500450BraşovBrașov (hạt)276088
500454BraşovBrașov (hạt)276088
500455BraşovBrașov (hạt)276088
500459BraşovBrașov (hạt)276088
500460BraşovBrașov (hạt)276088
500461BraşovBrașov (hạt)276088
500464BraşovBrașov (hạt)276088
500465BraşovBrașov (hạt)276088
500466BraşovBrașov (hạt)276088
500470BraşovBrașov (hạt)276088
500471BraşovBrașov (hạt)276088
500472BraşovBrașov (hạt)276088
500473BraşovBrașov (hạt)276088
500474BraşovBrașov (hạt)276088
500475BraşovBrașov (hạt)276088
500481BraşovBrașov (hạt)276088
500482BraşovBrașov (hạt)276088
500483BraşovBrașov (hạt)276088
500484BraşovBrașov (hạt)276088
500485BraşovBrașov (hạt)276088
500486BraşovBrașov (hạt)276088

Thông tin nhân khẩu của Braşov, Brașov (hạt)

Dân số198994
Mật độ dân số744,4 / km²
Dân số nam94820 (47,6%)
Dân số nữ104174 (52,4%)
Độ tuổi trung bình42,1
Độ tuổi trung bình của nam giới40,3
Độ tuổi trung bình của nữ giới43,8
Các doanh nghiệp ở Braşov, Brașov (hạt)8700
Dân số (1975)251263
Dân số (2000)252844
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -20,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -21,3%

Braşov

Braşov là một thành phố România. Thành phố thủ phủ của hạt Braşov. Đây là thành phố lớn thứ 8 quốc gia này. Thành phố Braşov có dân số 284.596 người (theo điều tra dân số năm 2002), diện tích km2. Thành phố có độ cao 625 mét trên mực nước biển.  ︎  Trang Wikipedia về Braşov